۱۰:۳۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۵

شعر طنز : آلفا و بتایید!

هین درب نکوبید! و خودکار نشوتید!
هنگام خروش آمده لطفا بصدایید!