مکاتبات اداری میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر

وقتی کیفیت پولکی میشود!

از آنجا که ما در قبال ارائه محتوای با کیفیت، مقادیر بسیاری حق اشتراک از مشترکین خود دریافت نموده‌ایم، اوضاع را مناسب ندیده و خواهشمند است جهت کم شدن میزان فحش خوردنمان، تغییرات مناسب اجرا نمایید.