۱۰:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۸

خون جگر خوردن

۳:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۲

شعری در وصف کیومرث پوراحمد

خون دل خورون

تو جشن شیخ و شرکا دیدمت
بنفش جیغت چه جیگر بود پسر
برقص و اونجا رو تکونش بده
منظورم از اونجا کمر بود پسر