۱۰:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۸

خون جگر خوردن

۹:۱۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۵

صحنه های بوق‌دارم کو!؟

آخرین ویرایش انشای مجید

من خودم از اصغرآقا ميوه فروش شنيده ام كه خانواده ی کارگردانان در زمان فيلم بردارى گروگان گرفته میشوند و کارگردانان نمی توانند فیلم شاد یا غمگین بسازند. نمی توانند نظر سیاسی‌شان را بگویند. نمیتوانند بازیگر زن داشته باشند و مردان مجبورند نقش زنان را ایفا کنند.

۳:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۲

شعری در وصف کیومرث پوراحمد

خون دل خورون

تو جشن شیخ و شرکا دیدمت
بنفش جیغت چه جیگر بود پسر
برقص و اونجا رو تکونش بده
منظورم از اونجا کمر بود پسر

۱۰:۵۶ ق.ظ 

ناگفته های کیومرث پور احمد

من، بی بی و پنجعلی

در این چهل سال کی حال من خوب بوده؟ کدام روز انگشت پا به لبه مبل گیر نکرده؟ کدام روز دمپایی دستشویی خشک بوده؟ مطمئنم حال شما هم بهتر از من و عمو پنجعلی نبوده است و نیست. پنجعلی تجسم انسان چهل سال گذشته است که همه می‌خندند ولی او نمیخندد ...