۱۱:۰۲ ق.ظ

سیدمهدی موسوی

طرح روز/ د رراه آزاد سازی قدسیم

در راه آزاد سازی قدسیم!
خرمشهر و موصل بهانه است!

آزاد سازی موصل مبارک!

پوستر اختصاصی طنزیم