نکات آموزشی طنز مطبوعاتی

آشنایی زدایی وظیفه ادبیات

متفاوت دیدن، متفاوت فهمیدن، متفاوت حس کردن و متفاوت نگاشتن چهار وظیفه اصلی یک هنرمند است؛ خاصه هنرمندی که با «کلمه» سر و کار داشته باشد.

    مطلبی منتشر نشده است.عنوان