فرهنگ اصطلاحات (۲)

کلید آپارتمانی که پول تویش است!

دوازده صندلی

در همان ابتدای سفر، آستاپ بندر سر راه ایپولیت قرار میگیرد. جوانی بی چیز، جاه طلب و تا دلتان بخواهد رند، که با ایپولیتماتویویچ قرار شراکت می گذارد و در عوض به او در یافتن برلیانها کمک می کند. آستاپ بندر مدیریت این پروژه را در دست می گیرد

باور محدودکننده را از بین ببرید.

قانون جذب

 مسابقه بیست سوالی

شتر سواری دولّا دولّا هم میشه