تقویم تاریخ 5 جون

دستمال چرک

در ۵ جون (نه... یک لحظه کظم غیض کنید و فحشی که قصد دادنش را دارید، قورت دهید. باور کنید ما از آن خانواده‌هاش نیستیم. اسم ماه «جون» است. والا! باور ندارید از ۱۱۸ بپرسید.) سال ۱۹۶۷ جنگ نفس‌گیر و مردافکن شش روزه بین اعراب و اسرائیل شروع شد.

تقویم تاریخ ۷ خرداد

عهد ناکِسی

مظفرالدین پس از یک عمر ولایت‌عهدی به مقام شاهی رسید. (حتی این بدبختِ فرتوت هم با مجموعه‌ای از امراض شاه شد؛ ولی بعضی‌ها نه!)

تقویم تاریخ 16 مه

قربانی توافق

از آنجایی که ریشه موی دماغ در هیپوتالاموس مغز و بین مخچه قرار دارد و درواقع گیر کرده است، کندن آن، همان و قلفتی در آمدن مغز و متعلقاتش همان، کندن آن اشک انگلستان را درآورد.

تقویم تاریخ 24 اردیبهشت

دود از قرارداد بلند می‌شود

با گفتن «اووله‌له... فک همایونی‌مان افتاد و تمام پرزهای ملوکانه‌مان ریخت!» آنچنان معتاد سفر به آن سرزمین‌ها شد که دیگر به هیچ شکلی نمی‌شد او را ترک داد، حتی به روش یابویی و بستنش به تخت طاووس.

راهکارهایی برای کتاب‌خوان شدن

خواندن یا خوردن؟!

همیشه هنگامی که قصد دارند یک مربی یا مدیر ورزشی را بسنجند، نگاه می‌کنند که آیا یک عکس با شورت ورزشی دارد یا خیر؟ پس حتماً عکس بندازید.

عنوان