ایران چی‌کارش می‌کنه؟!

بدون شرح!

حمایت بهایی ها از پشت سر

دیگه این دنیا به درد نمی خوره

اروپا به نوبت!