تیتر روزنامه

پراید چهار میلیون تومان شد!

بوی تغییر!؟

فال مخبر!

باد غبغب مسئولین!

وام گوشتخوار!