می‌کُشد کوچک و بزرگ سیاه…

غیزانیه

در پی آب

پاره کردن تحریم ها

به تنظیمات کارخانه برمی گردیم