از ما خر تَرون!

شعله رو کم کن!

فیلتر شکار

اوا فراموش کردم

معتادا نمیگیرن