سیم خاردار انقلاب

هوای قِروقیقاج

گر که مسئول شدی، وعده‌ی کشکی ندهی
صحبت از وعده‌ی کنسرت حمیرا نکنی
سمت پاستور و بهارستان یا سعدآباد
هوس سلفی، یهو با فدِریکا نکنی
با کسی توی وین چونکه نشستی سر میز
پای هر برگه ندانسته تو امضا نکنی