الو خنده

الو خنده

گزارش جنگ کاریکاتوریست ها با صدام

... ۴۰ سال پیش در چنین روزی نخستین کاریکاتور از تجاوز رژیم بعثی به کشورمان در روزنامه کیهان چاپ شد؛ این روند در روزهای بعدی جنگ هم ادامه یافت. در ادامه گزارشی از این کاریکاتورها در روزهای ابتدایی حمله صدام به کشور خواهیم دید...

Artboard ۱۸
Artboard ۱۸ پا به راه