طنز‌پرداز

رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #دولت_های_گذشته

دولت‌های گذشته که بودند و چه کردند؟

هرچه گذشته‌تر بهتر. مثلا ناصرالدین‌شاه قاجار وقتی به خارج می‌رفت از بس ندید بدید بود از دیدن همه‌چیز تعجب می‌کرد و حتی بلد نبود از توالت فرنگی استفاده کند.

طنز‌پرداز

نگاهی به سریال مرد دوهزارچهره اشتباه درست!

نگاهی به سریال مرد دوهزار چهره به مناسبت بازپخش این سریال از شبکه آی‌فیلم| «آقای قاضی! من اشتباهی بودم.» این جمله هم توانست شاکیان مسعود شصت‌چی را متقاعد کند تا او را ببخشند هم تمام راز و رمز خنده‌دار بودن دو سریال «مرد هزار چهره» و «مرد دوهزار چهره» بود.