طنز‌پرداز

نگاهی به برنامه‌های طنز نوروزی تلویزیون / 3 نون خ ۳/ بی آپارتمان، بی تهران

...همه ما قبول داریم که «بی‌داستانی» یا با ارفاق، «داستان آبدوغ‌خیاری» مثل تعقیب و گریزها و رقابت‌های کودکانه، در عین «همهمه بیخودی»؛ ضعف عمده سریال‌های طنز در این سال‌هاست. نقطه قوت «نون خ» محوریت داشتن قصه و ماجرا است...