نقد فیلم

در رفته از زیرِ نظرها!

زیر نظر فیلمی آپارتمانی است که تعدد لوکیشن ندارد و از این بابت برایش هزینه‌ی چندانی نشده است. تقریبا نود درصد اتفاقات فیلم در یک آپارتمان می‌گذرد

معرفی فیلم/ آیا می‌توان «23 نفر» را فیلمی طنز برشمرد؟!

۲۳ اسیری که اسیر میگیرند

از طنز موقعیت هم غافل نشده و موقعیت های درست کمیک به دور از لودگی های مرسوم نیز ساخته است.

تیپ شخصیتی مصرف طلب

مصرف میکنم پس هستم!

پزشک معالج این افراد عمدتا 6 نوبت هایپر گردی با حداقل 100 پیامک برداشت حساب برایشان تجویز میکند و در همان جلسات اول مداوا میشوند.

روایتی از بازار سیاه انتخاب اسم تا انتخاب رشته

رشته‌ی فرد به از دولت اوست

لبته تا قبل از آن هم زنان فیسوی کدخدا میگفتند ما میخواهیم مثل مهناز قلی خان مظفر، بچه مان را پشت کوه به دنیا بیاوریم و هرچه صغیر و کبیر میگفتیم وسط کویر لوت را چه به کوه؟ گوششان طلبکار بود. دست آخر هم برای وضع حمل یازده ماه زودتر با خر و اشتر راهی بلاد دور می شدند.