غیبت معلم

ما پشت میز، خواب و کلاس اشتباهی است
آری معلم این‌همه غیبت نمی‌کند

در مصائب مدرنیته

چون مدرنیسم را بغل کرده
همه‌ خلق را مچل کرده

ظریف: قرار نیست ما به جای مستضعفین بجنگیم

قرار

تعلیق می‌شدیم ولی روده‌بُر شدیم
از بس که آمد این سخن خنده‌دار، کِش

حس سعادت

یکجا نِشسته‌ایم پر از حسّ انتظار
افسوس حسِّ صِرف، کفایت نمی‌کند

نطنز 25

یکی اومد وطن تو کوله بارش

عنوان