عرض ادبی

وزیرمان است

سعدی از دردی نامرئی چشمانش را بست و گفت: اینجوری نمی­شه. گوته گفت: کی پایه­س تا دو بیدار باشیم؟

پست پست پست مدرنیسم

عرض ادبی

فردوسی گفت: همچنان پیام بازرگانی است که. سعدی گفت: آره دیگه حکیم. صدای سهراب از تلویزیون به گوش می‌رسید: «می­دونم دیگه هیچ آبی گل نمی­شه، وقتی تو هستی نگران نیستم، کاش دنیا پر می­شد از آب‌تصفیه‌کن‌های سپهر».

افشای گروه الف

عرض ادبی

نامه‌ای از قبلی به بعدی

مجلس یعنی جای نشستن

سجاده هم بردار بنداز جلوی یکی از ستونای نمازخونه.‌ جمعشم نکن. ستون کم داره، ولی روزای سخت به داد می‌رسن.

حاشیه‌نویسی نطنز نوزدهم

لوح افتخار و کمپوت زرین میرسد به…

بازیگر نقش آمریکا خیلی شر بود و مانده بودم ایران چطور نمی‌ترسید و محکم جوابش را می‌داد.