در پی حقوق بشر

طوفان شده است؟! وای قرار این چنین نبود!
مثل فلان میان گل و شل تپیده‌ایم!

نمره‌ی بیست

تازه این ابتدای طوفان است
بی‌گمان می‌رسد عذاب الیم

نطنز 27

ندارم واقعا جایی در عالم!

ادعای توخالی

گفته رژیم خل پرادعا
گرم تدارک شده یک حمله را

اسکار پرتاب

روایت کرده‌اند این را که خودکار 
خودش افتاد و دست ما فشل بود

عنوان