ادعای توخالی

گفته رژیم خل پرادعا
گرم تدارک شده یک حمله را

اسکار پرتاب

روایت کرده‌اند این را که خودکار 
خودش افتاد و دست ما فشل بود

عصر حجر

رجزخوانی

راه تکرار بر خطر بستند

باز حرف ترور شده، ای داغ
دست شوم از سر وطن بردار

موشکافی صحبت های وزیر

خط مهرآباد

ما گرچه کلا زیر خط فقر هستیم

هر خانه یک طیاره را دارد که قطعا!