نطنز 27

ندارم واقعا جایی در عالم!

ادعای توخالی

گفته رژیم خل پرادعا
گرم تدارک شده یک حمله را

اسکار پرتاب

روایت کرده‌اند این را که خودکار 
خودش افتاد و دست ما فشل بود

عصر حجر

رجزخوانی

راه تکرار بر خطر بستند

باز حرف ترور شده، ای داغ
دست شوم از سر وطن بردار