عصر حجر

رجزخوانی

راه تکرار بر خطر بستند

باز حرف ترور شده، ای داغ
دست شوم از سر وطن بردار

موشکافی صحبت های وزیر

خط مهرآباد

ما گرچه کلا زیر خط فقر هستیم

هر خانه یک طیاره را دارد که قطعا!

پرچم پرستاره

هرچه له‌تر بهتر است

هارت و پورت من زیاد و راندمان من کم‌ است
جای دستانم زبان باشد به پیکر بهتر است
پرچمم شد پرستاره، شد نماد من عقاب
وجه تشبیهم ولی با فیل یا خر بهتر است

یک نیمه مدرسه بدین‌گونه گذشت...

شاد شاد

تعطیلی من همیشگی باد چنین

باشم زغم مدرسه آزاد چنین

بر گوشی داغان پدر می‌خندم 

سامانه شاد، شادی‌ام داد چنین

عنوان