ذکر شاه‌نا، آدم اونا رضا ماکسیم (داغ‌ا... تنوره)

هپی تاج گذاری دِی!

در اخبار است چون در کاخ گلستان تاج بر کله نهاد. خود شیرینی پیشه کرد و مردم را وعده داد قوانین اسلام اجرا خواهد گردید

نگاهی به  سریال نون-خ ۲

سفر با قطار شهربازی

«نون خ 2» قطار شهر بازی بود. سریالی که در خنداندن و سرگرم کردن مخاطب خیلی خوب عمل کرد. اما هرچقدر در این وجه موفق بود در خلق یک داستان محوری ضعیف بود.

قصه سر شب

کلاغ مشکی

نگاهی جدی به طنزدر پایتخت 6

پایتخت وامدار احمد ذوقی

پایتخت۶ خود دچار سندروم متن بیقرار بود و از ابتدا تا انتهای سریال شاهد شخصیت‌های سرگردانی بودیم که به امید ایجاد طنز در موقعیت‌های پراکنده و بی‌ارتباط قرار می‌گرفتند و ناموفق وارد سکانس بعدی می‌شدند.