هشتگ تورم

تورم به زبان کودک فهم!

اندکی کله بخاراند و سپس گفت پدر جان!
پاسخی گوی که باشد «همه فهم» و «زیر دیپلم»

تقدیر یونیسف از بن سلمان

ای منتت توی سرم

از این پس همه نهاد‌های بین‌المللی هزینه تو خواهد بود بن!  می‌خواهیم به موجب سندی توسعه، متد تربیت کودکت را در تمام کشور‌های جهان حتی اروپا و آمریکا الزامی کنیم.

یادداشت

نگاه به طنز در منطق الطیر و مثنوی معنوی

در مقابلِ طنزهای گاه گاه منطق‌الطیر، در مثنوی معنوی شاهد طنزهای گاه و بی‌گاهیم؛ مولوی در تمام مثنوی خود مشغول کنایه زدن به استدلالیون و بیان داستان‌های طنز آمیز است. مثل پشه‌ای که از ظلم باد به سلیمان شکایت می‌برد و ...

مکتب فلسفی کدام صندلیّه

کوصندلیسم

وقتی از او می‌پرسیدند: «چرا نرخ تورم انقدر بالاست؟» می‌گفت:«کدام تورم؟» وقتی می‌گفتند: «چرا مردم انقدر تحت فشارند؟» می‌گفت: «کدام فشار؟» «کدام دلار؟» «کدام شکاف طبقاتی؟» «کدام ضریب جینی؟» «کدام صد روز؟» و...

نیاز به اصلاح در کتب درسی

اصلاح سعدی

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
تاثیرات منفی:
جلوگیری از عادی سازی روابط بین المللی
دخالت بی جا در کشتار ملت هایی که به ما ربط ندارد