رمزگشایی پنتاگون

دلواپسی های پنتاگون

بسیار قوی، چابک و بت‌من صفتند
 مانند کووید، بچه خفاشند!

رمزگشایی صحبت ظریف؛ #به_خاطر

به خاطر یک مشت دیپلماسی

مرد بدون نام یک خودکار دیگر را آماده می‌کند تا به سمت چیکو پرتاب کند اما چیزی در درونش می‌گوید نه مرد بدون نام! این تله تنش است!

نگاهی به برنامه‌های طنز نوروزی تلویزیون / 2

پایتخت۶ / معمولی های غیرمعمول

در پایتخت 6 اما نمی دانم درگذشت بابا پنجعلی پدر معمولی خانواده باعث و بانی بود یا سیروس الوند نویسنده! که دیگر هیچ چیز معمولی نبود!

رمزگشایی صحبت روحانی؛ تیتر شریعتی

ذکر مسبح المدیرین

آن گوینده اذکار با دهن، آن بر هفت تپه عشق، شکر شکن، آن مستفرَش* عمه کتی، مُدیر المُدرا و تدبیر الدُبرا و امید المّوَدا، غلامرضا شریعتی ( بُپُکَ التسبیحه)

نظر سایر بخش‌های دولت در مورد دلیل گرانی خیار!

از کی بپرسم؟

معاون محیط زیست: بخاری‌ها را یک درجه کم کنید تا گلخانه‌های خیار را سرما نزند.