۹:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

ارتش آبودان

روذَط مبارک، محربان عاموذگارم

۹:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۹

کنکاشی در کشف بیوت تحریف نشده سعدی

سعدیا مرد نکونام همون بهتر مرد

۱. بنی آدم تو کر وروی هم دیگه هی میلولن
(ترجمه: بنی آدم اعضای یک دیگرند.)
تو قرتراق گنده از او اولش یه تولن
(ترجمه: از زمان بیگ بنگ که نیروی طبیعت آن ها را به وجود آورد تاکنون به چشم واحد به آن‌ها نگاه شده است)

۱۱:۱۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۶

بداهه شاعران راه‌راه در هجو آل سعود

به زودی شوی پاک ای لکه ننگ
به جادوی سیف سیف و سردوش سوبان!

آخوند سپاهی

۱:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۹

سپاه تروریست

یکی آخوند با او هم‌رکاب است

کنون تهران شده خالی از آنها
براندازان چه جایِ خورد و خواب است

ترامپ آورده لیستی از تروریست
ببین سرتیپ داعش ارزیاب است!

۸:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۷

روایتی از سیل آق‌قلا تا قشم

زخم پاشیده است روی نمک

بعد هم با زبان ابری سخت
گفت ای دوست پنبه هایم ریخت