شنبلیله

با نام «اسرائیل»، جایی در زمین نیست
حتی بگو یک داگ‌دانی یا طویله!

زرشک!

نامه را تا کرد آهسته، کتاب
کاغذی را زد دو سه قطره گلاب

رمزگشایی پنتاگون

نگرانتم گلم!

آن‌کس که برای من مهم است فقط
چشم آبی و  خوشگل و سفید است گلم!

رمزگشایی صحبت های سالیوان؛ #مشاور_امنیت_ملی_بایدن

نامه ای برای گرگ

گرگی و از «بازگشت» و «گفتمان» دم می‌زنی!
هر که گولت را خورَد، شوت است مثل گوسفند

خود تحقیری

end علم

گر همین نخبه بود در خارج
می‌زدی نام هموطن را جار