گریه

بنیامین از غم «طوفان الاقصی»، زخمی‌ست
می‌رود پیش «جو» از ماتمشان می‌گرید

شنبلیله

با نام «اسرائیل»، جایی در زمین نیست
حتی بگو یک داگ‌دانی یا طویله!

زرشک!

نامه را تا کرد آهسته، کتاب
کاغذی را زد دو سه قطره گلاب

رمزگشایی پنتاگون

نگرانتم گلم!

آن‌کس که برای من مهم است فقط
چشم آبی و  خوشگل و سفید است گلم!

رمزگشایی صحبت های سالیوان؛ #مشاور_امنیت_ملی_بایدن

نامه ای برای گرگ

گرگی و از «بازگشت» و «گفتمان» دم می‌زنی!
هر که گولت را خورَد، شوت است مثل گوسفند

عنوان