رمزگشایی صحبت های سالیوان؛ #مشاور_امنیت_ملی_بایدن

نامه ای برای گرگ

گرگی و از «بازگشت» و «گفتمان» دم می‌زنی!
هر که گولت را خورَد، شوت است مثل گوسفند

خود تحقیری

end علم

گر همین نخبه بود در خارج
می‌زدی نام هموطن را جار

رمزگشایی صحبت های روحانی

کف

کلا هدفمند و دقیق و منسجم هستی!
ما گیج و شوت و اسکل و منگیم انگاری

کریسمس

آریوبرزن! قربده

هیز مای بوی، رستم ایران زمین
کیسه‌ها را دست این مستر بده

تامین ارز

بانک مرکز

ببین! تخصیص داده ارز، گرچه

شده تامین فقط «بر روی کاغذ»