تامین ارز

بانک مرکز

ببین! تخصیص داده ارز، گرچه

شده تامین فقط «بر روی کاغذ»

واکنش به فاطمه معتمدآریا

ابتذال کشکی

اظهار فضل آرتیست، سس_ماست لازمم کرد
«سس» ریخت جای خون در، دعوای حول یک زن

وضعیت دولت

صبح جمعه‌ای

گرچه دیر است و تپه‌ها شد فتح
ما در این هفت ماه فهمیدیم؛

بداهه جمعی شاعران

در جست و جوی نیمه گمشده

هر جا که من رفتم برای خواستگاری
گفتند:نه!...آیا که این دور از ادب نیست؟

شعر طنز شاعران

خود را کمی از نقاب بیرون داده

محموله‌ی ماسک، کار ناچیزی بود
از وحشی بی‌تربیت گاوچران