رمزگشایی پنتاگون

نگرانتم گلم!

آن‌کس که برای من مهم است فقط
چشم آبی و  خوشگل و سفید است گلم!

رمزگشایی صحبت های سالیوان؛ #مشاور_امنیت_ملی_بایدن

نامه ای برای گرگ

گرگی و از «بازگشت» و «گفتمان» دم می‌زنی!
هر که گولت را خورَد، شوت است مثل گوسفند

خود تحقیری

end علم

گر همین نخبه بود در خارج
می‌زدی نام هموطن را جار

رمزگشایی صحبت های روحانی

کف

کلا هدفمند و دقیق و منسجم هستی!
ما گیج و شوت و اسکل و منگیم انگاری

کریسمس

آریوبرزن! قربده

هیز مای بوی، رستم ایران زمین
کیسه‌ها را دست این مستر بده