بورس قرمز

زچنبر

به یغما برد آن‌سان مالمان را
که لنگ انداخت پیشش قوم بربر

رمزگشایی صحبت های گوترش؛ تیتر دبیر سازمان ملل

حافظه خرماهی

چیست آخر هنرت غیر تأسف خوردن؟!
که شدی مدعی و پول ز ما می‌خواهی

رمزگشایی صحبت‌های مسئولان

گفت و گوی خبری ساعت ۶!!

با طرح تاکسی هوایی من شود
در آسمان بساط مسافرکشی به راه

در جستجوی شغل

 دنبال یکی لقمه از این کوی به آن کوی

از صبح به شب قلقله زن همچو کدوییم!

بداهه جمعی شاعران

در جست و جوی نیمه گمشده

هر جا که من رفتم برای خواستگاری
گفتند:نه!...آیا که این دور از ادب نیست؟