قوم بربر!

بهشت خویش را کردی به نامش
از آن روزی که مادر آفریدی

سوسک سرگین‌غلتان!

بحر طویل ورزش سیاسی

پرچم استقلال!!!

دوش به یک کنگره در سطح جهانی که در آن بود زهر قوم و زبان و جریانی بسی رد و بدل شد همه در نفی و رد مبحث همپوشی ورزش و سیاست سخنانی و در آن جمع جوانی که بگفتند که وی صاحب مجلس بود و داعی و بانی، بشروعید به گلواژه فشانی که: «بوَد ساحت ورزش بری از لوث سیاست.»

با شیب ملایم

در بندِ بند!

عنوان