در بندِ بند!

پارگی مسری!

پشت صحنه!

دلیل تندی زبان ظریف

یواش تر! انقد شفافیت هم لازم نیست.