سوسک سرگین‌غلتان!

بحر طویل ورزش سیاسی

پرچم استقلال!!!

دوش به یک کنگره در سطح جهانی که در آن بود زهر قوم و زبان و جریانی بسی رد و بدل شد همه در نفی و رد مبحث همپوشی ورزش و سیاست سخنانی و در آن جمع جوانی که بگفتند که وی صاحب مجلس بود و داعی و بانی، بشروعید به گلواژه فشانی که: «بوَد ساحت ورزش بری از لوث سیاست.»

با شیب ملایم

در بندِ بند!

پارگی مسری!