دلیل تندی زبان ظریف

یواش تر! انقد شفافیت هم لازم نیست.

رمزگشایی صحبت های زیباکلام

لوسیون گزش

عجب مدار دلا حجم مهملاتش را
که امر واصله از کدخداست؛ مجبور است

بورس قرمز

زچنبر

به یغما برد آن‌سان مالمان را
که لنگ انداخت پیشش قوم بربر

رمزگشایی صحبت های گوترش؛ تیتر دبیر سازمان ملل

حافظه خرماهی

چیست آخر هنرت غیر تأسف خوردن؟!
که شدی مدعی و پول ز ما می‌خواهی