انتشارات کتابچران منتشر کرد

خجالت نکش

تا به کاخ سفید برسم ترامپ زنگ زد و گفت از حمله به ایران منصرف شده. تلفن را قطع کردم و داد زدم الان وقتش بود احمق کله پوک. راننده برگشت و گفت بچه به دنیا اومد قربان؟»

ماجرای توئیت زیبا کلام

هیشکی برجام نمیشه

در کتاب جوامع الاسکل، ابن پهلوی گفته است: «دیدن نعلبکی چینی دلیل برانداختن دیوار چین به ایران در عوض گرفتن جزیره کیش است و اگر ببیند تفاله چای در آن است خاطره قرارداد ترکمانچای زنده می‌شود»

تحلیل سیاسی یک شرمندگی تاریخی

جایز الگول ها

شبکه سه داخل سریال سرباز چه می کند؟

الکی الکی

یحیی با پسردایی وارد پادگان می شود. پادگان هم سرجایش است. یحیی در کمال آرامش کار راوی را زیاد می کند. راوی الان باید افکار چند نفر دیگر از همراهان یحیی و یلدا را بلند بلند بگوید.