به مناسبت روز"عدم مقاومت اسرائیل"

غزه نبین چه ریزه!

در مقابل، مردم غزه که سر جمع 410 نفر بیشتر نبودند هر طور می توانستند مقاومت کردند و با زیر پا گذاشتن اخلاق جنگ، عملیات سرب گداخته را به تمسخر گرفتند.

اگر ترامپ در خواب ببیند..

طنز روز | خلاصه اش اینکه می میری

بهتر است توپ گلف، چوب گلف، چمن ها، پرنده ها و حتی سوراخ زمین بازی و کرم های زیر چمن را هم دشمن خود بداند.

شرط حین ثبت نام

طنز روز | قول بده ازدواج میکنی

نوشته «مردان مجرد باید در هنگام ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن تعهد محضری بدهند متاهل می شوند». همینه دکتر من از این تعهد محضری ترسیدم

کریسمس بدیم یلدا ببریم!

طنز روز | یه تخته شون کمه

روح هالوین کدوی روی سرش را زمین گذاشت و گفت: «من خودم اومدم ایران کلاس گریم خون آشام هالووین، یه دوره بگذرونم»

خلبان سعوی خودشان را زد

طنز روز ا من نبودم دستم بود تقصیر بایدن هم بود

خلبان این جنگنده در توضیح این اتفاق، گفت «اشتباه مال آدمیزاده! خلبان هم آدمیزاده، پس خلبان هم آدمیزاد اشتباهیه»