به مناسبت روز دانشجو

الحق که نامت دانشجوست!

هرترم موقع انتخاب واحدکفش آهنی بپا کنی از این اتاق به آن اتاق مسابقه ی دو راه بیندازی تا بتوانی با هزار رنج و زحمت کشیده و نکشیده به قول معروف گفتنی "همون همیشگیارو"برداری و با خودت فکر کنی که از شر درس خواندن خلاص شده ای

عنوان