۱۱:۲۱ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۹

نگاهی به بررسی تاریخی واقعه غدیرخم

دوست شدن با «هرکه»

خودِ بنده برای نوشتن این نگاه، به تمام 20 عنوان کتاب روایی شیعه و 22 عنوان کتاب روایی اهل سنت که واقعه غدیر را با جزئیات ذکر کرده اند، مراجعه نکردم، بلکه همان 22جلد کتاب «الغدیر» نوشته علامه امینی را هم نخواندم.

۱۰:۴۲ ب.ظ 

در غم میومیو هاش

پیشی نبودنت را

چه پول ها كه به دختر گلفروش چهارراه دادم. نه ندادم. کنسرو هایت گران بود! آخرش هم دستم نمك نداشت و مُردی! چرا؟
چرا مُردي پيشی؟
چرا؟
جواب دادی و گفتی كه من خوشم بی تو!
اجازه مي دهی از اين پاسخت قانع نشوم؟

۱۱:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۷

شرحی بر مکتب بالشیسم (2)

منشور خوابینچی

در این مکتب انسان طوری زندگی می کند که در اتوبوس تهران مشهد همانگونه ساعت ها را سپری می کند. پس در طول روز بالشی تقریبا سفت را بغل نموده و سر خود را بر بالشی نرم قرار دهید.

۱۱:۱۸ ب.ظ 

تیپ شخصیتی مصرف طلب

مصرف میکنم پس هستم!

پزشک معالج این افراد عمدتا 6 نوبت هایپر گردی با حداقل 100 پیامک برداشت حساب برایشان تجویز میکند و در همان جلسات اول مداوا میشوند.

۱۲:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۶

دختر بحرین

بدید برود

ما با بودن بحرین، با عربستان همسایه می شویم. از آن جهت که عموهای بن سلمان مثل خودش تربیت درست و حسابی ندارند و ممکن است بچه های ما هم یاد بگیرند. و کارهای بد بد کنند