آیتم طنز
بارش کروز

 

هواطنازی

این قسمت بارش کروز

بازیگر: محمد عظامی

نویسنده: فیروزه کوهیانی

تدوینگر: حسین مزینانی

ثبت ديدگاهعنوان