آیتم طنز
بند ناف آمریکا

 

تاریخاتور

این قسمت: آمریکا از کجا شروع شد و چرا؟

نویسنده: محمدرضا رضایی

گوینده: امیرحسن محمدپور

کاریکاتوریست: علی زارع

تدوین: محمدحسین خراسانی

ثبت ديدگاه
عنوان