تبعیض


جهانگیری: مردم بیش از نداری، از تبعیض رنج می‌برند

ثبت ديدگاه