آیتم طنز
تحلیل‌های بودار!!!

 

تحلیل‌های بودار

درب توالت به براندازان چه می‌گوید؟؟

بازیگران: حمیدرضا امیر اعظمی، محمد عظامی

تدوینگر: حسین مزینانی

ثبت ديدگاه
عنوان