قسمت دوم
رادیو طنزیم:بیانیه ارزشهایی که کم نمی شوند!!

بیانیه ارزشهایی که کم نمی شوند!!
در قسمت دوم رادیو طنزیم…
رادیو طنزیم را یکشنبه ها با هندزفیری گوش کنید!!

ثبت ديدگاهعنوان