آیتم طنز
شبکه هوای صهیونیسم

 

قسمت اول آیتم هواطنازی

نویسنده: فیروزه کوهیانی

تدوینگر: پیمان غفاری‌پناه

بازیگر: محمد عظامی

ثبت ديدگاهعنوان