علامت رضا
علامت رضا

 

مسئله این است؛

سکوت علامت کدام رضاست؟

رضا میرپنج؟ یا ربع پهلوی؟
در

علامت رضا
کاری از: سیما شرفی، علی شهبازی، زهره کاظم‌زاده

ثبت ديدگاه
عنوان