بایدن: تمام دنیا لکه روی شلوار ما هم نیستند!
لکه ننگ دنیا!

ثبت ديدگاه