مناجات طنزیمیه۲/ در قفل باب رحمتت کلید کشاندند…

 

#مناجات_طنزیمیه بارالهی! در قفل باب رحمتت کلید کشاندند…

نویسنده: حسن اویسی

گوینده: محمد مهدی رضایی

 

ثبت ديدگاه