آیتم طنز
مواد مخدر چیست و چگونه؟!

 

قسمت ۱۸ آیتم لخخلمث 

نویسنده: محمد کوره‌پز

اجرا: امین میمندیان

تدوینگر: امیرعباس بیات

ثبت ديدگاه
عنوان