آیتم طنز
نظر مردم در مورد فلسطین چیه؟

 

سرزده با مردم

قسمت ۱: مسئله‌ی فلسطین میشه یه شهرک رو هم رو زمین کشوند و جابجا کرد! باور نمی‌کنی؟

نویسنده: ریحانه یوسفی

بازیگران به ترتیب ورود:
سیدمحمد صفائی
محمد عظامی
احمد رفیعی وردنجانی
محمدحسین دهقانی

تدوینگر: محمدحسین دهقان

ثبت ديدگاهعنوان