نمودار پیشرفت

راه راه:
جهانگیری: ما در این دولت بیشتر از همه دولت‌های گذشته پیشرفت داشته ایم.

ثبت ديدگاه