آیتم طنز
پهلوی از کجا چطور شد؟

 

تاریخاتور

قسمت ۱۴: پهلوی از کجا چطور شد؟

نویسنده: محمدعلی النجانی

کاریکاتوریست: علی زارع

گوینده: امیرحسن محمدپور

تدوینگر: محمدحسین دهقان

ثبت ديدگاهعنوان