تذکره محمد مخبر

ذکر شیخنا محمد مخبر -حفظه‌الله-

گفت: تو چه دانی بر خزانه‌یِ مُلک چه می‌گذرد، آنجا که مردان خدا را کار برنیایَد، بُکا و نالهِ به کار آید. مرید که این سخن بشنید از جای بِشُد، گریبان چاک بِزَد، و از هوش بِرفت

عنوان