معرفی کتاب فرار از زن‌جان

راه‌های فرار

نویسنده در این کتاب می‌کوشد، اصول اساسی فرار کردن از زن‌ خانه را در ایام بلاخیز خانه‌تکانی که شامل روش‌های نرم و بی سرو صدا، سخت و پر سروصدا، گفت‌وگو محور، ستیزجویانه و یا مطیعانه می‌باشد، آموزش دهد.