روشهای راحت الحلقوم کارشناسی

کارشناسی زود پز

از نمونه های دیگر که میتوان نام برد؛ با رفتن به دانشگاه و سر کلاس درس ، مشق و طی نمودن فراز و نشیب های پاس کردن واحد دنبال جزوه خوش خط گشتن و استاد دست و دل باز پیدا کردن بدست می آید. البته کارشناسی این دسته ارزش چندانی ندارد و مشاغل به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
نکته؛ نمونه هایی مشاهده شده، افرادی بدون گذرندان این دوره ها و فقط با پرداخت حق الزحمه به برخی دانشگاه ها به این مدارک دست یافتند.

عنوان