گاهی در کتاب نخوانی حق با مردم است!

کتاب نمی خوانیم!

پیش از پیدایش خط و حروف انسانهای نخستین، پیام خود را روی دیوار غارها نقاشی می کردند و خیلی اعتقادی به خواندن نداشتند و نگاه کردن تصاویر و سریع رد شدن را ترجیح می دادند.

عنوان