نقیضه جات طرح شفافیت آرا نمایندگان

شفاخانه

عمر اگر عمر من است و سرعت اگر سرعت اوست
طرح شفافیت رای به جایی نرسد...

مشت و مال جماعت وسواسی

شارژر سابان نوین

الزام قانونی پزشکان برای نسخه نویسی از دی ماه

مشت و مال نسخه های نک و نالیکی

شد نسخه هزینه بر در آورده پدر
بر جیب پزشک بی نوا کرده اثر
یا چاره کنید خرج بی حدش را
یا بنده خدا کاسه گذارد دم در