فتوکاتور

بنی گنتس غلط اضافه خورده

کمی به اشک و آه سربازان اسرائیلی بخندیم

فتوکاتور نجات آذربایجان

اگر صلاحه،آذربایجانمون رو پس بدید

ما توانستیم با حمله به مناطق اشغال شده آذربایجان را نجات دهیم...

عنوان