راز زیبایی خواهران

جعفر آقا و پنج دخترون

اگر گاو، زیادی یونجه می‌خورد و باد می‌کرد، با سرعت دورتادور ده می‌دواندش تا نفخ شکمش بخوابد یک‌وقت نترکد.

آیا موجودات فضایی وجود دارند؟

داستان‌های باورنکردنی

داشتم نان و ماست می‌خوردم که ناگهان صداهای ترسناکی از مزارع پیاز توجه من را جلب کرد.

من اسمم شمس اله‌ است و بخت توام

در جستجوی بخت به خواب رفته

مرد هم از اینکه شیر انقدر خوب و منطقی باهاش برخورد کرده بود خوشحال شد. به‌علاوه اینکه شیر آواز خیلی خوشی هم داشت

عنوان