وقتی که دل تو پاک باشد!

حجاب و اینها

هفتاد هزار فالوئر در

پیج تو به اشتراک باشد

از پخش تمام عکس‌هایت

در پیج، تو را چه باک باشد؟

بداهه سرایی شاعران راه راه

منشور حقوق شهروندی

ای هموطنم که سربلندی! با حق خودت تو چندچندی؟
کردیم برات رونمایی، #منشور_حقوق_شهروندی

عنوان