در اردوی نطنز مطرح شد:

طنز ابزاری برای عدالت خواهی است

در تعریف عدالت داریم که هر چیزی که در جای خود قرار گرفته باشد، عدالت است و طنز از بین هنرها، بیشتر به عدالت نزدیک است چون طنز بیان زیبا و متناسب از عدم تناسب های جامعه است برای همین طنز مستقیماً با عدالت ارتباط دارد.
عنوان