آیتم طنز

قسمت ششم لخخلمث: وال استریت گوسفند هم می خواد!

توی قسمت پنجم؛ به سوالایی که در مورد بورس پرسیدین جواب دادیم!

صف فروش در گشایش

داره می‌ریزه

ناهار را همیشه با دوغ می‌خوردیم و مایع دستشویی با بوی موز هم داشتیم. بابایمان هرروز کلی با موبایل حرف می‌زد و روی کاغذ شکل‌های خط شکسته و گردآلو گردآلو می‌کشید.