دیپلماسی پرهزینه!

نیاز به اصلاح در کتب درسی

اصلاح سعدی

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
تاثیرات منفی:
جلوگیری از عادی سازی روابط بین المللی
دخالت بی جا در کشتار ملت هایی که به ما ربط ندارد

برجام زدگی توسط نشریه اصلاح‌طلب صدا

تئوریزه نمودن ذلت

ژست مظلومیت