نیاز به اصلاح در کتب درسی

اصلاح سعدی

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
تاثیرات منفی:
جلوگیری از عادی سازی روابط بین المللی
دخالت بی جا در کشتار ملت هایی که به ما ربط ندارد

برجام زدگی توسط نشریه اصلاح‌طلب صدا

تئوریزه نمودن ذلت

ژست مظلومیت

از کرامات خواجه‌ دیپلماست

فن مذاکره